KurtSafir İnşaat Alanya

رویدادهای تازه درقاضی پاشا۰
شرکت هواپیمائی کورندون دردنیا یکی ازبزرگترین شرکتهایست که پروازهای زیادی دراقصا نقاط دنیادارد۰هواپیمای بؤینق ۷۳۷
این شرکت با۱۸۹مسافردرمورخه چهارم نیسان روزچهارشنبه درفرودگاه قاضی پاشا به زمین نشست۰
پایان خوب۰
مدیران شرکت هواپیمائی کورندون مژده داده بودند که اولین شرکتی خواهند بود که درفرودگاه قاضی پاشا شروع به کارخواهند کرد۰
دراین راستا درمنطقه انتظارپرهیجانی ایجاد کرده بودند۰بالاخره درهفته گذشته بعدازدوسال انتظار باطی کردن مراحل قانونی درروز
چهارشنبه ۴نیسان دوره جدیدی آغازشد ویک رؤیا به حقیقت پیوست۰
چشمها همه به شرکت هواپیمائی کرندون خیره شده بود۰
درروزچهارشنبه ۴نیسان شرکت کورندون باپروازی که تشکیل داده بود درمنطقه دورهٔ جدیدی آغازشد۰سیاستمداران،روزنامه نگاران،
مردم ومسافران درفرودگاه قاضی پاشا اولین پرواز رابا اشتیاق مشاهده کردند۰
مردم آلانیا،اطراف آلانیا،گروههای سیاسی،روزنامه نگاران،نمایندگان مجلس،مدیران هتلها،نماینده گان تورهای سیاحتی،همه باهم یک
گشایش فرودگاه راتماشا کردند۰
مدیرشرکت کورندون گفت همه باهم باید دست به دست هم بدهیم تا توریزم رابه ۱۲ماه برسانیم ۰پروازها را به قاضی پاشا زیاد کنیم۰
درفکر رفاه توریزم در۱۲ ماه سال باشیم۰امکانات بیشتری برای آنها بدهیم وپروژه های خودرا برای این کارارائه کرد۰
این مراسم با ارائه غذایی که ازطرف مسئولان فرودگاه ترتیب داده شده بودبه پایان رسید۰

Yeni Mahalle Barbaros Cadessi Euro Residence V Sitesi, B Blok No: 1 TR-07450 Mahmutlar / Alanya / TURKIYE
تلفن: +90 242 528 5553     فاکس:+90 242 528 5472     موبایل: +90 532 172 5677    Skype: kurt-safir     آدرس ایمیل: info@kurtsafir.com